Vad är en underhållsplan?

En underhållsplan beskriver vilka underhållsåtgärder som bör genomföras, när de ska genomföras och en uppskattning av kostnaderna för underhållsåtgärderna. Målet med en underhållsplan är att uppnå en god och jämn fastighetsekonomi och ha en bra plan för det.

Underhållsplanen är en bra checklista för styrelsen och ger underlag o, vilka åtgärder som ska utföras under följande åren. En välgjord underhållsplan minskar dessutom oftast behovet av skuta reparationer och leder till lägre kostnader för bostadsrättsföreningen. Underhållsplanen är ett sätt att ta fram en god och trygg finansiering av framtida kostnader.

Vi gör en erforderlig besiktning av fastigheten och bedömer skicket på de olika delarna i fastigheten. Huset mäts och inventeras, mängder och ytor dokumenteras. Dessa uppgifter jämförs och värderas utifrån erfarenhetsmässiga antaganden och av branschen rekommenderade underhållsintervaller för när tak, fasader, fönster, dörrar, stammar, elinstallationer, värmeanläggning, ventilation, hissar etc. måste bytas ut.

Våra bedömningar utgör underlaget för beslut och vad som ska göras och i vilken turordning. Bedömningarna redovisas i ett Exceldokument, en ekonomisk kalkyl där vi lagt in alla uppgifter som år för år visar vad som ska ske och kostnaden för underhållsåtgärderna i ett långt perspektiv, 10-30 år, beroende på fastighetens skick och ålder. En årlig kostnad för Bostadsrättsföreningen kan räknas fram i kalkylen. På så sätt har styrelsen underlag för en budget för underhållsarbeten.

Observera att endast periodiska underhållsåtgärder som behövs för att bibehålla byggnadens standard, beständighet och utseende har noterats. Löpande och akut underhåll, eller energisparåtgärder och andra standardhöjande, tages inte med i sammanställningen. Gränsdragningen mellan dessa och det periodiska underhållet är dock ibland glidande.

Arbetsbeskrivningar som i detalj anger material och tillvägagångssätt för åtgärder ingår inte i underhållsplanen, men kan göras av eller tillhandahålls av Arsenalen Projekt AB.

Kontaktuppgifter

Telefon: 070-520 60 10
Mobil: 070-520 60 10
Mail: info@arsenalenprojekt.se

Vi utför underhållsplan i följande städer:

Stockholm, Uppsala, Örebro och Göteborg.