Varför en underhållsplan?

I bostadsrättslagens femte paragraf står att föreningens stadgar ska ange ”de grunder enligt vilka medel ska avsättas för att säkerställa underhållet av föreningens hus”.

I Boverkets Byggregler BBR 2:51 ställer de svenska myndigheterna krav på skriftliga drift- och skötselinstruktioner och att en plan för periodisk underhåll bör omfatta 30 år för en nybyggd fastighet.

En komplett underhållsplan bör ange vilka underhållsåtgärder som bör genomföras, när de ska genomföras och en bedömning av hur mycket de kommer att kosta.

Syftet med underhållsplanen är att föreningen skall:

  • Vara förberedd på kommande underhållsåtgärder
  • Kunna jämna ut slitaget och därmed underhållskostnaderna över husets livslängd
  • Kunna känna till det årliga avsättningsbehovet
  • Skapa trygghet och en riktig och rättvis självkostnad för de boende över husets livslängd
  • Kunna följa upp och omprioritera åtgärder
  • Underlätta revisorns bedömning om lämplig storlek på fonderade medel och avsättningar

Kontaktuppgifter

Telefon: 070-520 60 10
Mobil: 070-520 60 10
Mail: info@arsenalenprojekt.se

Vi utför underhållsplan i följande städer:

Stockholm, Uppsala, Örebro och Göteborg.